STRIJKMOLEN D

De Oudorperhout  

"De Oudorperhout is een bijzonder gebied wat vogels betreft."Veel weidevogels hebben hier een broedplaats gevonden zoals de grutto en de kievit. Voor water- en moerasvogels wordt dit gebied veel gebruikt als overwinterplek zoals watersnip, krakeend en slobeend. Een enkele keer is er ook een roerdomp, bergeend en lepelaar te zien.


Het gebied rond Oudorp maakte eerst deel uit van de grote polder Geestmerambacht. Hierin kwam verandering bij de bedijking van de Heerhugowaard. De initiatiefnemers van dit grote project sloten in 1624 een overeenkomst met de regenten van Alkmaar. Dit bepaalde onder andere de aanleg van een nieuw kanaal vanuit de ringvaart van de Heerhugowaard naar de stad.

Voor Oudorp betekende het graven van de Nieuwe Vaart dat het dorp en de weilanden werden afgesneden van de polder Geestmerambacht en zijn molens.

Eerst probeerde men of via duikers onder de vaart de nieuw ontstane Oudorperpolder het overtollige water water kon kwijtraken. Toen dat niet voldoende bleek te zijn, bouwde men een nieuwe molen, de Oudorperpoldermolen. Deze molen kwam aan de noordkant van de nieuwe polder bij de Halvemaansbrug.

Het was een achtkantige binnenkruier met een scheprad, die in 1870 werd vervijzeld.

In 1930 werd besloten de molen door een electrisch gemaal bij de Halvemaansbrug te vervangen. Jammer genoeg haalde het voorstel van een ingeland om de markante molen als woning voor de machinist te behouden het niet. De molen werd gesloopt.

Met de stadsuitbreiding in noordelijke richting in het achterhoofd annexeerde de gemeente Alkmaar in 1972 de gemeente Oudorp. Een groot deel van de polder werd met woningen bebouwd.

Het overblijvende deel van de Oudorperpolder, werd de Oudorperhout.


Het gebied is tussen 2001 en 2005 grondig aangepakt. Het scheiden van waterstromen, is één van de grootste veranderingen. Vroeger zocht het water van het Noordhollands kanaal door de sloten van het stadspark zijn weg naar de Hoornse Vaart. Het gebied heeft nu een eigen waterhuishouding, die naast het terreinbeheer essentieel is voor de bescherming van de weidevogels en de gevarieerde flora.

De Oudorperpoldermolen

Luchtfoto van de Oudorperpolder. De Oudorperpoldermolen, de contouren van de Nijenburg en de plek waar de zesde strijkmolen gestaan heeft zijn hier te zien.